Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR:

I.  ZAKELIJKE KLANTEN. Definitie zakelijke klanten: alle klanten die vanuit een bedrijfsrechtsvorm met geldige KVK-inschrijving een bestelling plegen.
II. PARTICULIERE KLANTEN. Definitie particuliere klanten: alle klanten die niet onder de hierboven omschreven definitie voor zakelijke klanten vallen.

I. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZAKELIJKE KLANTEN

Identificatiegegevens van QualityHygiene

– Handelsnaam: QualityHygiene
– Statutaire naam: Thyzo BV
– Statutaire zetel: Amsterdam
– Bezoekadres: Ruysdaelkade 97-99, 1072 AM   AMSTERDAM
– Postadres: Postbus 2025, 1000 CA  AMSTERDAM
– E-mailadres: info@qualityhygiene.nl
– KvK-nummer: 33097191

1. Deze verkoopvoorwaarden gelden voor al onze verkoopovereenkomsten en de zakelijke klant, hierna te noemen ‘afnemer’,  wordt verondersteld hiermede bekend te zijn, ook bij die overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden is verwezen. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen in onze orderbevestiging te zijn vastgelegd, bij gebreke waarvan deze voorwaarden prevaleren.

2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane verplichtingen dienen door ons te worden bevestigd.

3. Alle opgaven van inhoud, gewicht, afmetingen en kleuren van de artikelen zijn als gemiddeld te beschouwen en vallen onder de gebruikelijke toleranties. Afwijkingen tussen bestelde en gefabriceerde hoeveelheden zijn toegestaan en eventueel teveel gefabriceerde partijen dienen door de afnemer te worden geaccepteerd.

4. Bij wijziging van de prijzen van de grondstoffen, arbeidsloon, transportkosten, invoerrechten enz. behouden wij ons het recht voor onze prijzen voor nog niet uitgevoerde of gedeeltelijk uitgevoerde orders aan te passen. Bij verandering van valutaverhoudingen, hebben wij het recht de verkoopovereenkomst – voor zover nog niet uitgevoerd – te annuleren, wanneer geen overeenstemming voor een redelijke prijswijziging kan worden bereikt. Onze C.I.F. noteringen zijn altijd gebaseerd op de huidige vrachtcijfers. Eventuele wijzigingen in de vrachttarieven zijn dan ook ten gunste of ten laste van de afnemer. Ingeval van C.I.F. levering dekt de verzekering de normale zeerisico’s, dus nooit verzekering tegen breuk. Desgewenst kunnen wij voor verzekering tegen breuk zorgdragen – de extra kosten hiervan zijn voor rekening van de afnemer.

5. De door ons opgegeven levertijden zijn approximatief en worden gerekend vanaf de datum, waarop de order door ons is bevestigd. Overschrijding van de levertijd mits binnen redelijke grenzen zal geen aanleiding kunnen zijn tot annulering van orders of tot vergoeding van door de overschrijding ontstane kosten of schade. Gevallen van overmacht zoals staking, uitsluiting, brand, oven- en machinereparaties, gebrek aan grondstoffen, materialen en arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, vervoers of in- en uitvoerbelemmering, regeringsmaatregelen enz. ontheffen ons van de verplichting om te leveren. Bij vertraagde of niet-levering – in geval van overmacht – zijn wij niet gehouden tot enigerlei verdere verplichting of schadevergoeding.

6. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de verzending franco huis in Nederland door ons uitgevoerd. Verzendingen met een netto factuurwaarde van minder dan € 250,00 geschieden ongefrankeerd, respectievelijk tegen berekening van de vrachtprijs. Extra kosten voor expresse of postpakketverzendingen worden steeds in rekening gebracht.

7. Reclames over onjuiste uitvoering van de opdracht moeten binnen 14 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk in ons bezit zijn bij gebreke waarvan wij ons het recht voorbehouden deze zonder meer af te wijzen. De goederen waarop de reclame betrekking heeft moeten te onzer beschikking worden gehouden. Indien de geleverde goederen materiaal- of fabricatiefouten of voor onze rekening komende beschadigingen mochten vertonen, zullen wij voor vervanging ervan of, indien vervanging op redelijk korte termijn niet mogelijk mocht zijn, voor vergoeding van de factuurwaarde zorgdragen, zonder tot enige verdere verplichting of schadevergoeding te zijn gehouden. Afnemer vrijwaart ons voor alle aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit het gebruik van door ons aan afnemer geleverde goederen.

8. Monsters worden door ons berekend. Teruggave van gezonde monsters, tekeningen enz. wordt niet gegarandeerd; zij worden niet vergoed. Vormen blijven steeds ons eigendom ook al zijn deze door de afnemer geheel of gedeeltelijk betaald. Afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken en schaden, welke mochten ontstaan wegens inbreuken op of indruisen tegen octrooien, merken en alle andere evenementen voortspruitende uit een industriëel eigendom.

9. Speciale verpakking op voorschrift van de afnemer, alsmede kisten, kratten en pallets, worden in rekening gebracht. Alleen kisten, kratten en pallets, die binnen 60 dagen na factuurdatum in goede staat, zulks te onzer beoordeling, franco teruggezonden worden, worden vergoed.

10. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum te onzen kantore, zonder aftrek van korting of beroep op compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente per jaar over het verschuldigde bedrag berekend. Alle kosten, met inbegrip van incassokosten, kosten van inning door een incassobureau, deurwaarden en/of advocaat, wisselkosten, gerechtskosten, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door afnemer van zijn verplichtingen, komen te zijnen laste. Wij houden ons ten allen tijde het recht voor garanties voor de betaling te eisen en wanneer deze garantie niet worden verstrekt, de koopovereenkomst te annuleren.

11. Indien levering op afroep is overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om, na gereedkomen der productie, alsnog aan afnemers een uiterlijke termijn voor afname te stellen. Indien afname niet binnen de overeengekomen, of de in het vorige lid bedoelde uiterlijke termijn geschiedt, zijn wij gerechtigd de gereedstaande goederen te factureren en betaling daarvan te verlangen, onverminderd ons recht afname te vorderen.

12. Het verkochte blijft ons eigendom totdat alle uit de levering resp. leveringen voortvloeiende vorderingen, inclusief rente en kosten, volledig zijn voldaan. Vóórdat de overeengekomen koopprijs aan ons is voldaan, staat het de koper derhalve niet vrij het verkochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of daarover op enige andere wijze te beschikken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, hebben wij het recht om bij enkel schriftelijke kennisgeving de overeenkomst(-en) geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, alsmede de nog lopende orders te annuleren, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op één of meer betaalde en onbetaalde facturen, worden de bij afnemer aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde factuur.

13. Breuk, diefstal, verlies of andere schade aan emballage, monsters en/of andere door afnemers tijdelijk aan ons ter beschikking gestelde voorwerpen, zijn voor risico van de afnemers.

14. Alle geschillen, welke met betrekking tot de gesloten overeenkomsten en hunne ten uitvoerlegging mochten rijzen, worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Thyzo BV / QualityHygiene| Ruysdaelkade 97-99 | 1072 AM  Amsterdam | tel: 020-6702070 | fax: 020-6703070 | email: info@thyzo.nl of info@qualityhygiene.nl

II. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN PARTICULIERE KLANTEN

Artikel 1 – Identificatiegegevens van QualityHygiene

– Handelsnaam: QualityHygiene
– Statutaire naam: Thyzo BV
– Statutaire zetel: Amsterdam
– Bezoekadres: Ruysdaelkade 97-99, 1072 AM   AMSTERDAM
– Postadres: Postbus 2025, 1000 CA  AMSTERDAM
– E-mailadres: info@qualityhygiene.nl
– KvK-nummer: 33097191

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van QualityHygiene en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen QualityHygiene en de particuliere klant, hierna te noemen ‘consument’.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij QualityHygiene zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als QualityHygiene gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden QualityHygiene niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen QualityHygiene de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan QualityHygiene zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt QualityHygiene onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door QualityHygiene is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft QualityHygiene passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal QualityHygiene daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. QualityHygiene kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien QualityHygiene op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. QualityHygiene zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van QualityHygiene waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij QualityHygiene deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan QualityHygiene bekend gemaakte derde.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking en uiterlijk binnen 3 dagen na afloopdatum van de bedenktijd aan QualityHygiene retourneren, conform de door QualityHygiene verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending en terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal QualityHygiene dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. QualityHygiene kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien QualityHygiene dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door QualityHygiene tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop QualityHygiene geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor producten die speciaal voor de consument in het buitenland besteld zijn.

Artikel 8 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan QualityHygiene producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar QualityHygiene geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien QualityHygiene dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

1. QualityHygiene staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat QualityHygiene er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door QualityHygiene, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover QualityHygiene kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1. QualityHygiene zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal QualityHygiene het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal QualityHygiene zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van QualityHygiene.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij QualityHygiene tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan QualityHygiene bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als QualityHygiene voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 12 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan QualityHygiene te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft QualityHygiene behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. QualityHygiene beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij QualityHygiene, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij QualityHygiene ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door QualityHygiene binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen QualityHygiene en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke met betrekking tot de gesloten overeenkomsten en hunne ten uitvoerlegging mochten rijzen, worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Thyzo BV / QualityHygiene| Ruysdaelkade 97-99 | 1072 AM  Amsterdam | tel: 020-6702567 | fax: 020-6703070 | email: info@thyzo.nl of info@qualityhygiene.nl

    Bel mij terug
    error: