Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE VAN QUALITYHYGIENE

Op het gebruik van de website van QualityHygiene zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik van de website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Onder website wordt mede verstaan de webshop van QualityHygiene.

De identificatiegegevens van QualityHygiene zijn:

– Handelsnaam: QualityHygiene
– Statutaire naam: Thyzo BV
– Statutaire zetel: Amsterdam
– Bezoekadres: Ruysdaelkade 97-99, 1072 AM   AMSTERDAM
– Postadres: Postbus 2025, 1000 CA  AMSTERDAM
– E-mailadres: info@qualityhygiene.nl
– KvK-nummer: 33097191

Artikel 1: Doel

1.1 De website van QualityHygiene beoogt de bezoeker informatie over de door haar aangeboden zaken en diensten te verstrekken. QualityHygiene spant zich met de nodige zorg en aandacht in om de informatie op de website steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Zij garandeert niet, dat de aard en inhoud van de informatie volledig en juist is.

1.2 De website biedt de bezoeker de mogelijkheid een bestelling bij QualityHygiene te plaatsen en hem inzage te verschaffen in zijn gegevens. Op de aanbiedingen en overeenkomsten door QualityHygiene gedaan of aangegaan zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar is te raadplegen via voorwaarden of wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 QualityHygiene is niet aansprakelijk voor schade, die de gebruiker of een derde lijdt als gevolg van het gebruik van de website.

2.2 QualityHygiene zal zich inspannen om de website aan de bezoeker ter beschikking te stellen. QualityHygiene garandeert niet dat, dat de website te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

2.3 QualityHygiene behoudt zich het recht voor om de website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing, uitbreiding, schrapping of anderszins te wijzigen.

Artikel 3: Registratie

3.1 De webshop is enkel toegankelijk voor klanten van QualityHygiene.

3.2 Indien de bezoeker gebruik maakt van de webshop van QualityHygiene dient hij een account aan te maken door een online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar QualityHygiene. Onder account wordt verstaan het lidmaatschap op grond waarvan de klant toegang tot de webshop.

3.3 De bezoeker kiest tijdens het registratieproces zijn inloggegevens. De inloggegevens omvatten een gebruikersnaam en wachtwoord die aan het account zijn gekoppeld.

3.4 De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De bezoeker staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens. Ook bij gebruik zonder zijn medeweten.

3.5 Indien de bezoeker vermoedt, dat de inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen, stelt hij QualityHygiene daarvan onmiddellijk in kennis.

Artikel 4: Afsluiten van een account

4.1 QualityHygiene behoudt zich het recht voor om de toegang tot de account voor de klant af te sluiten in de volgende gevallen:

– bij onrechtmatig gebruik,
– Indien de bezoeker aan wie de persoonlijke login en het password werd overgemaakt, het bedrijf van de klant heeft verlaten,
– Ingeval de toegang gedurende meer dan één jaar niet wordt gebruikt door de bezoeker,
– Indien QualityHygiene dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem, of om haar belangen of die van de klant te vrijwaren,
– Ingeval van wanbetaling van openstaande facturen in hoofde van de klant,
– Ingeval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie in hoofde van de klant,
– Ingeval van mededeling door de klant aan QualityHygiene van het verlies of de diefstal van de persoonlijke login en het password, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in en het password door een derde.

4.2 Behalve indien de klant QualityHygiene op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van de persoonlijke login of password van een bezoeker, mag QualityHygiene ervan uitgaan dat de inhoud van de ontvangen bestellingen overeenstemt met de wil van de klant en zal de klant hierdoor gebonden zijn.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 De website is eigendom van QualityHygiene. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom behoren toe aan QualityHygiene, waaronder tekst, beeld, vormgeving, logo en geluid.

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QualityHygiene is het de bezoeker en derden niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, wijzigen of publiceren.

Artikel 6: Links met andere websites

6.1 Ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid bevat de website links naar externe websites. QualityHygiene is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze externe websites.

6.2 Het privacy- en cookiebeleid van QualityHygiene is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via voormelde externe websites worden verzameld en verwerkt.

Artikel 8: Plaatsing van materiaal

8.1 Indien de klant ongevraagd teksten, beelden, vormen, logo’s, geluiden of software op de website plaatst, is QualityHygiene gerechtigd deze te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. QualityHygiene is dienaangaande niet tot geheimhouding verplicht.

8.2 De klant vrijwaart QualityHygiene voor alle schade die QualityHygiene lijdt als gevolg van aanspraken van derden in verband met het gebruik of de exploitatie van de materialen van derden, een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, of anderszins onrechtmatig handelen jegens een derde.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering ervan worden enkel beheerst door het Nederlands recht.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden of hun uitvoering, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

    Bel mij terug
    error: